سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Society for Investigative Dermatology 2016 Board of Directors Meeting Minutes

ISSN کد : 0022-202X

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jid.2017.10.003

صفحه : 2655-2662

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jid.2017.10.003},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jid.2017.10.003},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.jid.2017.10.003},
  author = {},
  title = {Society for Investigative Dermatology 2016 Board of Directors Meeting Minutes}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jid.2017.10.003
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jid.2017.10.003
TI - Society for Investigative Dermatology 2016 Board of Directors Meeting Minutes
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.jid.2017.10.003
AU -
, T. (2017). Society for Investigative Dermatology 2016 Board of Directors Meeting Minutes. doi:10.1016/j.jid.2017.10.003
“Society for Investigative Dermatology 2016 Board of Directors Meeting Minutes.” (2017), Page: 2655-2662