سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells

ISSN کد : 1687-966X, 1687-9678

ناشر : Hindawi Limited

DOI کد :

10.1155/2017/2546261

صفحه : 1-14

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jia Tang, Takashi Saito

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1155/2017/2546261},
  url = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/2546261},
  year = 2017,
  publisher = {Hindawi Limited},
  pages = {10.1155/2017/2546261},
  author = {Jia Tang, Takashi Saito},
  title = {The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells}
}
TY - DATA
DO - 10.1155/2017/2546261
UR - http://dx.doi.org/10.1155/2017/2546261
TI - The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells
PY - 2017
PB - Hindawi Limited
SP - 10.1155/2017/2546261
AU -Jia Tang, Takashi Saito
Jia Tang, Takashi Saito, T. (2017). The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells. doi:10.1155/2017/2546261
“The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells.” (2017) - Author: Jia Tang, Takashi Saito, Page: 1-14