سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Biology and Genomics of LCH and Related Disorders

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-59632-7_2

صفحه : 53-71

سال انتشار : 2017

نویسنده : Barrett J. Rollins

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-59632-7_2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59632-7_2},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-59632-7_2},
  author = {Barrett J. Rollins},
  title = {Biology and Genomics of LCH and Related Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-59632-7_2
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59632-7_2
TI - Biology and Genomics of LCH and Related Disorders
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-59632-7_2
AU -Barrett J. Rollins
Barrett J. Rollins, T. (2017). Biology and Genomics of LCH and Related Disorders. doi:10.1007/978-3-319-59632-7_2
“Biology and Genomics of LCH and Related Disorders.” (2017) - Author: Barrett J. Rollins, Page: 53-71