سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Expansion and diversification of the gibberellin receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1) in land plants

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/221937

سال انتشار : 2017

نویسنده : Rajesh K. Gazara, Kanhu C. Moharana, Daniel Bellieny-Rabelo, Thiago M. Venancio

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/221937},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/221937},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Rajesh K. Gazara, Kanhu C. Moharana, Daniel Bellieny-Rabelo, Thiago M. Venancio},
  title = {Expansion and diversification of the gibberellin receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1) in land plants}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/221937
UR - http://dx.doi.org/10.1101/221937
TI - Expansion and diversification of the gibberellin receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1) in land plants
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Rajesh K. Gazara, Kanhu C. Moharana, Daniel Bellieny-Rabelo, Thiago M. Venancio
Rajesh K. Gazara, Kanhu C. Moharana, Daniel Bellieny-Rabelo, Thiago M. Venancio, T. (2017). Expansion and diversification of the gibberellin receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1) in land plants. doi:10.1101/221937
“Expansion and diversification of the gibberellin receptor GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1) in land plants.” (2017) - Author: Rajesh K. Gazara, Kanhu C. Moharana, Daniel Bellieny-Rabelo, Thiago M. Venancio