سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Epidemiology of Pediatric ACL Injuries

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-64771-5_4

صفحه : 25-32

سال انتشار : 2017

نویسنده : Krishn Khanna, Nirav K. Pandya

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-64771-5_4},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64771-5_4},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-64771-5_4},
  author = {Krishn Khanna, Nirav K. Pandya},
  title = {The Epidemiology of Pediatric ACL Injuries}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-64771-5_4
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64771-5_4
TI - The Epidemiology of Pediatric ACL Injuries
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-64771-5_4
AU -Krishn Khanna, Nirav K. Pandya
Krishn Khanna, Nirav K. Pandya, T. (2017). The Epidemiology of Pediatric ACL Injuries. doi:10.1007/978-3-319-64771-5_4
“The Epidemiology of Pediatric ACL Injuries.” (2017) - Author: Krishn Khanna, Nirav K. Pandya, Page: 25-32