سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Image analysis methods in high-content screening for phenotypic drug discovery

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.1109/sibircon.2017.8109957

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vorontsova Elena, Solovieva Anastasiya

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1109/sibircon.2017.8109957},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/sibircon.2017.8109957},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {Vorontsova Elena, Solovieva Anastasiya},
  title = {Image analysis methods in high-content screening for phenotypic drug discovery}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/sibircon.2017.8109957
UR - http://dx.doi.org/10.1109/sibircon.2017.8109957
TI - Image analysis methods in high-content screening for phenotypic drug discovery
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -Vorontsova Elena, Solovieva Anastasiya
Vorontsova Elena, Solovieva Anastasiya, T. (2017). Image analysis methods in high-content screening for phenotypic drug discovery. doi:10.1109/sibircon.2017.8109957
“Image analysis methods in high-content screening for phenotypic drug discovery.” (2017) - Author: Vorontsova Elena, Solovieva Anastasiya