سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Basic Properties of IR Imaging Systems

ناشر : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

DOI کد :

10.1002/9783527693306.ch2

صفحه : 107-228

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9783527693306.ch2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9783527693306.ch2},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA},
  pages = {10.1002/9783527693306.ch2},
  author = {},
  title = {Basic Properties of IR Imaging Systems}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9783527693306.ch2
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9783527693306.ch2
TI - Basic Properties of IR Imaging Systems
PY - 2017
PB - Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
SP - 10.1002/9783527693306.ch2
AU -
, T. (2017). Basic Properties of IR Imaging Systems. doi:10.1002/9783527693306.ch2
“Basic Properties of IR Imaging Systems.” (2017), Page: 107-228