سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Graphene Applications in Biosensors and Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch13

صفحه : 297-326

سال انتشار : 2017

نویسنده : Adina Arvinte, Adama Marie Sesay

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch13},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch13},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch13},
  author = {Adina Arvinte, Adama Marie Sesay},
  title = {Graphene Applications in Biosensors and Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch13
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch13
TI - Graphene Applications in Biosensors and Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch13
AU -Adina Arvinte, Adama Marie Sesay
Adina Arvinte, Adama Marie Sesay, T. (2017). Graphene Applications in Biosensors and Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch13
“Graphene Applications in Biosensors and Diagnostics.” (2017) - Author: Adina Arvinte, Adama Marie Sesay, Page: 297-326