سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Piezoelectric-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch5

صفحه : 77-94

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zeynep Altintas, Noor Azlina Masdor

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch5},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch5},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch5},
  author = {Zeynep Altintas, Noor Azlina Masdor},
  title = {Piezoelectric-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch5
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch5
TI - Piezoelectric-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch5
AU -Zeynep Altintas, Noor Azlina Masdor
Zeynep Altintas, Noor Azlina Masdor, T. (2017). Piezoelectric-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch5
“Piezoelectric-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics.” (2017) - Author: Zeynep Altintas, Noor Azlina Masdor, Page: 77-94