سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Significance of IEC 60909-0

ناشر : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

DOI کد :

10.1002/9783527803378.ch3

صفحه : 29-31

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9783527803378.ch3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9783527803378.ch3},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA},
  pages = {10.1002/9783527803378.ch3},
  author = {},
  title = {The Significance of IEC 60909-0}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9783527803378.ch3
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9783527803378.ch3
TI - The Significance of IEC 60909-0
PY - 2017
PB - Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
SP - 10.1002/9783527803378.ch3
AU -
, T. (2017). The Significance of IEC 60909-0. doi:10.1002/9783527803378.ch3
“The Significance of IEC 60909-0.” (2017), Page: 29-31