سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Standards

ناشر : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

DOI کد :

10.1002/9783527803378.oth1

صفحه : 277-279

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9783527803378.oth1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9783527803378.oth1},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA},
  pages = {10.1002/9783527803378.oth1},
  author = {},
  title = {Standards}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9783527803378.oth1
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9783527803378.oth1
TI - Standards
PY - 2017
PB - Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
SP - 10.1002/9783527803378.oth1
AU -
, T. (2017). Standards. doi:10.1002/9783527803378.oth1
“Standards.” (2017), Page: 277-279