سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Failure Analysis of Stress Corrosion Cracking of a Ball Valve in Service

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-70365-7_20

صفحه : 173-179

سال انتشار : 2017

نویسنده : I. Mortera, J. L. González, A. Casarrubias, D. Rivas

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-70365-7_20},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70365-7_20},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-70365-7_20},
  author = {I. Mortera, J. L. González, A. Casarrubias, D. Rivas},
  title = {Failure Analysis of Stress Corrosion Cracking of a Ball Valve in Service}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-70365-7_20
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70365-7_20
TI - Failure Analysis of Stress Corrosion Cracking of a Ball Valve in Service
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-70365-7_20
AU -I. Mortera, J. L. González, A. Casarrubias, D. Rivas
I. Mortera, J. L. González, A. Casarrubias, D. Rivas, T. (2017). Failure Analysis of Stress Corrosion Cracking of a Ball Valve in Service. doi:10.1007/978-3-319-70365-7_20
“Failure Analysis of Stress Corrosion Cracking of a Ball Valve in Service.” (2017) - Author: I. Mortera, J. L. González, A. Casarrubias, D. Rivas, Page: 173-179