سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Acute Brain Impairment

ISSN کد : 2041-3211

ناشر : Royal Society of Chemistry

DOI کد :

10.1039/9781788012539

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
    doi = {10.1039/9781788012539},
    url = {http://dx.doi.org/10.1039/9781788012539},
    year = 2017,
    publisher = {Royal Society of Chemistry},
    pages = {},
    author = {},
    title = {Acute Brain Impairment}
}
TY  - DATA
DO  - 10.1039/9781788012539
UR  - http://dx.doi.org/10.1039/9781788012539
TI  - Acute Brain Impairment
PY  - 2017
PB  - Royal Society of Chemistry
SP  - 
AU  -
, T. (2017). Acute Brain Impairment. doi:10.1039/9781788012539
“Acute Brain Impairment.” (2017)