سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : glactools: a command-line toolset for the management of genotype likelihoods and allele counts

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/221127

سال انتشار : 2017

نویسنده : Gabriel Renaud

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/221127},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/221127},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Gabriel Renaud},
  title = {glactools: a command-line toolset for the management of genotype likelihoods and allele counts}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/221127
UR - http://dx.doi.org/10.1101/221127
TI - glactools: a command-line toolset for the management of genotype likelihoods and allele counts
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Gabriel Renaud
Gabriel Renaud, T. (2017). glactools: a command-line toolset for the management of genotype likelihoods and allele counts. doi:10.1101/221127
“glactools: a command-line toolset for the management of genotype likelihoods and allele counts.” (2017) - Author: Gabriel Renaud