سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : A Man with Heart Failure and Night Sweats

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-64906-1_9

صفحه : 49-53

سال انتشار : 2017

نویسنده : Amutha Rajagopal

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-64906-1_9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64906-1_9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-64906-1_9},
  author = {Amutha Rajagopal},
  title = {A Man with Heart Failure and Night Sweats}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-64906-1_9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64906-1_9
TI - A Man with Heart Failure and Night Sweats
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-64906-1_9
AU -Amutha Rajagopal
Amutha Rajagopal, T. (2017). A Man with Heart Failure and Night Sweats. doi:10.1007/978-3-319-64906-1_9
“A Man with Heart Failure and Night Sweats.” (2017) - Author: Amutha Rajagopal, Page: 49-53