سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Genetic Modification and the Labeling of Cell Lineages

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119235293.ch3

صفحه : 31-48

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119235293.ch3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119235293.ch3},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119235293.ch3},
  author = {},
  title = {Genetic Modification and the Labeling of Cell Lineages}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119235293.ch3
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119235293.ch3
TI - Genetic Modification and the Labeling of Cell Lineages
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119235293.ch3
AU -
, T. (2017). Genetic Modification and the Labeling of Cell Lineages. doi:10.1002/9781119235293.ch3
“Genetic Modification and the Labeling of Cell Lineages.” (2017), Page: 31-48