سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Body Plan Formation

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119235293.ch7

صفحه : 107-123

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119235293.ch7},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119235293.ch7},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119235293.ch7},
  author = {},
  title = {Body Plan Formation}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119235293.ch7
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119235293.ch7
TI - Body Plan Formation
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119235293.ch7
AU -
, T. (2017). Body Plan Formation. doi:10.1002/9781119235293.ch7
“Body Plan Formation.” (2017), Page: 107-123