سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Guidelines for Contributing Authors

ISSN کد : 0196-0709

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s0196-0709(17)30812-8

صفحه : A4-A5

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s0196-0709(17)30812-8},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s0196-0709(17)30812-8},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/s0196-0709(17)30812-8},
  author = {},
  title = {Guidelines for Contributing Authors}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s0196-0709(17)30812-8
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s0196-0709(17)30812-8
TI - Guidelines for Contributing Authors
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/s0196-0709(17)30812-8
AU -
, T. (2017). Guidelines for Contributing Authors. doi:10.1016/s0196-0709(17)30812-8
“Guidelines for Contributing Authors.” (2017), Page: A4-A5