سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Case Scenarios

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-6361-9_9

صفحه : 167-180

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jayita Das

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-6361-9_9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-6361-9_9},
  author = {Jayita Das},
  title = {Case Scenarios}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-6361-9_9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_9
TI - Case Scenarios
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-6361-9_9
AU -Jayita Das
Jayita Das, T. (2017). Case Scenarios. doi:10.1007/978-981-10-6361-9_9
“Case Scenarios.” (2017) - Author: Jayita Das, Page: 167-180