سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Randomized trial evaluating the effect of aged garlic extract with supplements versus placebo on adipose tissue surrogates for coronary atherosclerosis progression

ISSN کد : 0954-6928

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/mca.0000000000000587

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Irfan Zeb, Naser Ahmadi, Ferdinand Flores, Matthew J. Budoff

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/mca.0000000000000587},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000587},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/mca.0000000000000587},
  author = {Irfan Zeb, Naser Ahmadi, Ferdinand Flores, Matthew J. Budoff},
  title = {Randomized trial evaluating the effect of aged garlic extract with supplements versus placebo on adipose tissue surrogates for coronary atherosclerosis progression}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/mca.0000000000000587
UR - http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000587
TI - Randomized trial evaluating the effect of aged garlic extract with supplements versus placebo on adipose tissue surrogates for coronary atherosclerosis progression
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/mca.0000000000000587
AU -Irfan Zeb, Naser Ahmadi, Ferdinand Flores, Matthew J. Budoff
Irfan Zeb, Naser Ahmadi, Ferdinand Flores, Matthew J. Budoff, T. (2017). Randomized trial evaluating the effect of aged garlic extract with supplements versus placebo on adipose tissue surrogates for coronary atherosclerosis progression. doi:10.1097/mca.0000000000000587
“Randomized trial evaluating the effect of aged garlic extract with supplements versus placebo on adipose tissue surrogates for coronary atherosclerosis progression.” (2017) - Author: Irfan Zeb, Naser Ahmadi, Ferdinand Flores, Matthew J. Budoff, Page: 1