سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Coexistence of primary hyperparathyroidism with papillary thyroid carcinoma: a case series

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.gp40

سال انتشار : 2017

نویسنده : Panagiotis Anagnostis, Athanasios Panagiotou, Fotini Adamidou, Savvas Rafailidis, Marina Kita

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.gp40},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.gp40},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Panagiotis Anagnostis, Athanasios Panagiotou, Fotini Adamidou, Savvas Rafailidis, Marina Kita},
  title = {Coexistence of primary hyperparathyroidism with papillary thyroid carcinoma: a case series}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.gp40
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.gp40
TI - Coexistence of primary hyperparathyroidism with papillary thyroid carcinoma: a case series
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Panagiotis Anagnostis, Athanasios Panagiotou, Fotini Adamidou, Savvas Rafailidis, Marina Kita
Panagiotis Anagnostis, Athanasios Panagiotou, Fotini Adamidou, Savvas Rafailidis, Marina Kita, T. (2017). Coexistence of primary hyperparathyroidism with papillary thyroid carcinoma: a case series. doi:10.1530/endoabs.49.gp40
“Coexistence of primary hyperparathyroidism with papillary thyroid carcinoma: a case series.” (2017) - Author: Panagiotis Anagnostis, Athanasios Panagiotou, Fotini Adamidou, Savvas Rafailidis, Marina Kita