سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Role of Immunosenescence in Coronary Artery Disease

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-64597-1_129-1

صفحه : 1-14

سال انتشار : 2017

نویسنده : Stephen Boag, Emanuele Andreano, Carmen Martin-Ruiz, Ioakim Spyridopoulos

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-64597-1_129-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64597-1_129-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-64597-1_129-1},
  author = {Stephen Boag, Emanuele Andreano, Carmen Martin-Ruiz, Ioakim Spyridopoulos},
  title = {Role of Immunosenescence in Coronary Artery Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-64597-1_129-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-64597-1_129-1
TI - Role of Immunosenescence in Coronary Artery Disease
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-64597-1_129-1
AU -Stephen Boag, Emanuele Andreano, Carmen Martin-Ruiz, Ioakim Spyridopoulos
Stephen Boag, Emanuele Andreano, Carmen Martin-Ruiz, Ioakim Spyridopoulos, T. (2017). Role of Immunosenescence in Coronary Artery Disease. doi:10.1007/978-3-319-64597-1_129-1
“Role of Immunosenescence in Coronary Artery Disease.” (2017) - Author: Stephen Boag, Emanuele Andreano, Carmen Martin-Ruiz, Ioakim Spyridopoulos, Page: 1-14