سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Spanish Abstract Translations

ISSN کد : 1056-6163

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/id.0000000000000701

صفحه : e177-e185

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/id.0000000000000701},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000701},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/id.0000000000000701},
  author = {},
  title = {Spanish Abstract Translations}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/id.0000000000000701
UR - http://dx.doi.org/10.1097/id.0000000000000701
TI - Spanish Abstract Translations
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/id.0000000000000701
AU -
, T. (2017). Spanish Abstract Translations. doi:10.1097/id.0000000000000701
“Spanish Abstract Translations.” (2017), Page: e177-e185