سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Complications in Pediatric Robotic Urologic Surgery

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62277-4_33

صفحه : 313-322

سال انتشار : 2017

نویسنده : Rodolfo A. Elizondo, Gene O. Huang, Chester J. Koh

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62277-4_33},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62277-4_33},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62277-4_33},
  author = {Rodolfo A. Elizondo, Gene O. Huang, Chester J. Koh},
  title = {Complications in Pediatric Robotic Urologic Surgery}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62277-4_33
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62277-4_33
TI - Complications in Pediatric Robotic Urologic Surgery
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62277-4_33
AU -Rodolfo A. Elizondo, Gene O. Huang, Chester J. Koh
Rodolfo A. Elizondo, Gene O. Huang, Chester J. Koh, T. (2017). Complications in Pediatric Robotic Urologic Surgery. doi:10.1007/978-3-319-62277-4_33
“Complications in Pediatric Robotic Urologic Surgery.” (2017) - Author: Rodolfo A. Elizondo, Gene O. Huang, Chester J. Koh, Page: 313-322