سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Advanced Neuroimaging Methods for Studying Autism Disorder

ISSN کد : 1664-8714

ناشر : Frontiers Media SA

DOI کد :

10.3389/978-2-88945-316-0

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.3389/978-2-88945-316-0},
  url = {http://dx.doi.org/10.3389/978-2-88945-316-0},
  year = 2017,
  publisher = {Frontiers Media SA},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Advanced Neuroimaging Methods for Studying Autism Disorder}
}
TY - DATA
DO - 10.3389/978-2-88945-316-0
UR - http://dx.doi.org/10.3389/978-2-88945-316-0
TI - Advanced Neuroimaging Methods for Studying Autism Disorder
PY - 2017
PB - Frontiers Media SA
SP - 
AU -
, T. (2017). Advanced Neuroimaging Methods for Studying Autism Disorder. doi:10.3389/978-2-88945-316-0
“Advanced Neuroimaging Methods for Studying Autism Disorder.” (2017)