سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Heart failure diagnosis for tagged magnetic resonance images

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.1109/icmlc.2017.8107744

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kentaro Mori, Atsushi Yukawa, Atsushi Kono, Yutaka Hata

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1109/icmlc.2017.8107744},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/icmlc.2017.8107744},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {Kentaro Mori, Atsushi Yukawa, Atsushi Kono, Yutaka Hata},
  title = {Heart failure diagnosis for tagged magnetic resonance images}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/icmlc.2017.8107744
UR - http://dx.doi.org/10.1109/icmlc.2017.8107744
TI - Heart failure diagnosis for tagged magnetic resonance images
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -Kentaro Mori, Atsushi Yukawa, Atsushi Kono, Yutaka Hata
Kentaro Mori, Atsushi Yukawa, Atsushi Kono, Yutaka Hata, T. (2017). Heart failure diagnosis for tagged magnetic resonance images. doi:10.1109/icmlc.2017.8107744
“Heart failure diagnosis for tagged magnetic resonance images.” (2017) - Author: Kentaro Mori, Atsushi Yukawa, Atsushi Kono, Yutaka Hata