سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Synthesis of trans- and cis-2-acetyl-3-phenyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g] indazoles: evaluation as inhibitors of β-hematin formation

ISSN کد : 1747-5198

ناشر : Science Reviews 2000 LTD

DOI کد :

10.3184/174751917x15105690662845

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3184/174751917x15105690662845},
  url = {http://dx.doi.org/10.3184/174751917x15105690662845},
  year = 2017,
  publisher = {Science Reviews 2000 LTD},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Synthesis of trans- and cis-2-acetyl-3-phenyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g] indazoles: evaluation as inhibitors of β-hematin formation}
}
TY - DATA
DO - 10.3184/174751917x15105690662845
UR - http://dx.doi.org/10.3184/174751917x15105690662845
TI - Synthesis of trans- and cis-2-acetyl-3-phenyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g] indazoles: evaluation as inhibitors of β-hematin formation
PY - 2017
PB - Science Reviews 2000 LTD
SP - 
AU -
, T. (2017). Synthesis of trans- and cis-2-acetyl-3-phenyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g] indazoles: evaluation as inhibitors of β-hematin formation. doi:10.3184/174751917x15105690662845
“Synthesis of trans- and cis-2-acetyl-3-phenyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g] indazoles: evaluation as inhibitors of β-hematin formation.” (2017)