سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Adefovir dipivoxil/lamivudine

ISSN کد : 0114-9954, 1179-2051

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s40278-017-38560-y

صفحه : 14-14

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s40278-017-38560-y},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s40278-017-38560-y},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1007/s40278-017-38560-y},
  author = {},
  title = {Adefovir dipivoxil/lamivudine}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s40278-017-38560-y
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s40278-017-38560-y
TI - Adefovir dipivoxil/lamivudine
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 10.1007/s40278-017-38560-y
AU -
, T. (2017). Adefovir dipivoxil/lamivudine. doi:10.1007/s40278-017-38560-y
“Adefovir dipivoxil/lamivudine.” (2017), Page: 14-14