سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Schedule-at-a-Glance and Venue Map

ISSN کد : 1556-9845

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/imi.0000000000000444

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/imi.0000000000000444},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/imi.0000000000000444},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/imi.0000000000000444},
  author = {},
  title = {Schedule-at-a-Glance and Venue Map}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/imi.0000000000000444
UR - http://dx.doi.org/10.1097/imi.0000000000000444
TI - Schedule-at-a-Glance and Venue Map
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/imi.0000000000000444
AU -
, T. (2017). Schedule-at-a-Glance and Venue Map. doi:10.1097/imi.0000000000000444
“Schedule-at-a-Glance and Venue Map.” (2017), Page: 1