سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Internet-based computer technology on radiotherapy

ISSN کد : 1507-1367

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.rpor.2017.08.005

صفحه : 455-462

سال انتشار : 2017

نویسنده : James C.L. Chow

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.rpor.2017.08.005},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.rpor.2017.08.005},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.rpor.2017.08.005},
  author = {James C.L. Chow},
  title = {Internet-based computer technology on radiotherapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.rpor.2017.08.005
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.rpor.2017.08.005
TI - Internet-based computer technology on radiotherapy
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.rpor.2017.08.005
AU -James C.L. Chow
James C.L. Chow, T. (2017). Internet-based computer technology on radiotherapy. doi:10.1016/j.rpor.2017.08.005
“Internet-based computer technology on radiotherapy.” (2017) - Author: James C.L. Chow, Page: 455-462