سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Incremental Diagnostic Value of Left Atrial Strain Over Left Atrial Volume

ISSN کد : 1936-878X

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jcmg.2017.10.011

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kazuaki Negishi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jcmg.2017.10.011},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.10.011},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Kazuaki Negishi},
  title = {Incremental Diagnostic Value of Left Atrial Strain Over Left Atrial Volume}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jcmg.2017.10.011
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.10.011
TI - Incremental Diagnostic Value of Left Atrial Strain Over Left Atrial Volume
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Kazuaki Negishi
Kazuaki Negishi, T. (2017). Incremental Diagnostic Value of Left Atrial Strain Over Left Atrial Volume. doi:10.1016/j.jcmg.2017.10.011
“Incremental Diagnostic Value of Left Atrial Strain Over Left Atrial Volume.” (2017) - Author: Kazuaki Negishi