سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : ECG signals classification: a review

ISSN کد : 1758-8715, 1758-8723

ناشر : Inderscience Publishers

DOI کد :

10.1504/ijiei.2017.087944

صفحه : 376

سال انتشار : 2017

نویسنده : Essam H. Houssein, Moataz Kilany, Aboul Ella Hassanien

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1504/ijiei.2017.087944},
  url = {http://dx.doi.org/10.1504/ijiei.2017.087944},
  year = 2017,
  publisher = {Inderscience Publishers},
  pages = {10.1504/ijiei.2017.087944},
  author = {Essam H. Houssein, Moataz Kilany, Aboul Ella Hassanien},
  title = {ECG signals classification: a review}
}
TY - DATA
DO - 10.1504/ijiei.2017.087944
UR - http://dx.doi.org/10.1504/ijiei.2017.087944
TI - ECG signals classification: a review
PY - 2017
PB - Inderscience Publishers
SP - 10.1504/ijiei.2017.087944
AU -Essam H. Houssein, Moataz Kilany, Aboul Ella Hassanien
Essam H. Houssein, Moataz Kilany, Aboul Ella Hassanien, T. (2017). ECG signals classification: a review. doi:10.1504/ijiei.2017.087944
“ECG signals classification: a review.” (2017) - Author: Essam H. Houssein, Moataz Kilany, Aboul Ella Hassanien, Page: 376