سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary peri-implant oral intra-epithelial neoplasia/carcinoma in situ: a case report considering risk factors for carcinogenesis

ISSN کد : 2198-4034

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/s40729-017-0109-z

سال انتشار : 2017

نویسنده : Makoto Noguchi, Hiroaki Tsuno, Risa Ishizaka, Kumiko Fujiwara, Shuichi Imaue, Kei Tomihara, Takashi Minamisaka

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/s40729-017-0109-z},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/s40729-017-0109-z},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Makoto Noguchi, Hiroaki Tsuno, Risa Ishizaka, Kumiko Fujiwara, Shuichi Imaue, Kei Tomihara, Takashi Minamisaka},
  title = {Primary peri-implant oral intra-epithelial neoplasia/carcinoma in situ: a case report considering risk factors for carcinogenesis}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/s40729-017-0109-z
UR - http://dx.doi.org/10.1186/s40729-017-0109-z
TI - Primary peri-implant oral intra-epithelial neoplasia/carcinoma in situ: a case report considering risk factors for carcinogenesis
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Makoto Noguchi, Hiroaki Tsuno, Risa Ishizaka, Kumiko Fujiwara, Shuichi Imaue, Kei Tomihara, Takashi Minamisaka
Makoto Noguchi, Hiroaki Tsuno, Risa Ishizaka, Kumiko Fujiwara, Shuichi Imaue, Kei Tomihara, Takashi Minamisaka, T. (2017). Primary peri-implant oral intra-epithelial neoplasia/carcinoma in situ: a case report considering risk factors for carcinogenesis. doi:10.1186/s40729-017-0109-z
“Primary peri-implant oral intra-epithelial neoplasia/carcinoma in situ: a case report considering risk factors for carcinogenesis.” (2017) - Author: Makoto Noguchi, Hiroaki Tsuno, Risa Ishizaka, Kumiko Fujiwara, Shuichi Imaue, Kei Tomihara, Takashi Minamisaka