سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Practical Applications of Will Long-Term Care Ruin Retirement Plans?

ISSN کد : 2329-0196, 2329-020X

ناشر : Institutional Investor Journals

DOI کد :

10.3905/pa.2017.5.2.242

صفحه : 1.11-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Picchi Aimee

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.3905/pa.2017.5.2.242},
  url = {http://dx.doi.org/10.3905/pa.2017.5.2.242},
  year = 2017,
  publisher = {Institutional Investor Journals},
  pages = {10.3905/pa.2017.5.2.242},
  author = {Picchi Aimee},
  title = {Practical Applications of Will Long-Term Care Ruin Retirement Plans?}
}
TY - DATA
DO - 10.3905/pa.2017.5.2.242
UR - http://dx.doi.org/10.3905/pa.2017.5.2.242
TI - Practical Applications of Will Long-Term Care Ruin Retirement Plans?
PY - 2017
PB - Institutional Investor Journals
SP - 10.3905/pa.2017.5.2.242
AU -Picchi Aimee
Picchi Aimee, T. (2017). Practical Applications of Will Long-Term Care Ruin Retirement Plans?. doi:10.3905/pa.2017.5.2.242
“Practical Applications of Will Long-Term Care Ruin Retirement Plans?.” (2017) - Author: Picchi Aimee, Page: 1.11-4