سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Narrative Medicine

ISSN کد : 1054-0725

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/01.eem.0000527654.86647.06

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zahir Basrai

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/01.eem.0000527654.86647.06},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/01.eem.0000527654.86647.06},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/01.eem.0000527654.86647.06},
  author = {Zahir Basrai},
  title = {Narrative Medicine}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/01.eem.0000527654.86647.06
UR - http://dx.doi.org/10.1097/01.eem.0000527654.86647.06
TI - Narrative Medicine
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/01.eem.0000527654.86647.06
AU -Zahir Basrai
Zahir Basrai, T. (2017). Narrative Medicine. doi:10.1097/01.eem.0000527654.86647.06
“Narrative Medicine.” (2017) - Author: Zahir Basrai, Page: 1