سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Automated Diagnostic Model Based on Heart Tissue Isoline Map Analysis

ناشر : SCITEPRESS - Science and Technology Publications

DOI کد :

10.5220/0006518203600366

سال انتشار : 2017

نویسنده : Olga Senyukova, Danuta Brotikovskaya, Svetlana Gorokhova, Ekaterina Tebenkova

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.5220/0006518203600366},
  url = {http://dx.doi.org/10.5220/0006518203600366},
  year = 2017,
  publisher = {SCITEPRESS - Science and Technology Publications},
  pages = {},
  author = {Olga Senyukova, Danuta Brotikovskaya, Svetlana Gorokhova, Ekaterina Tebenkova},
  title = {Automated Diagnostic Model Based on Heart Tissue Isoline Map Analysis}
}
TY - DATA
DO - 10.5220/0006518203600366
UR - http://dx.doi.org/10.5220/0006518203600366
TI - Automated Diagnostic Model Based on Heart Tissue Isoline Map Analysis
PY - 2017
PB - SCITEPRESS - Science and Technology Publications
SP - 
AU -Olga Senyukova, Danuta Brotikovskaya, Svetlana Gorokhova, Ekaterina Tebenkova
Olga Senyukova, Danuta Brotikovskaya, Svetlana Gorokhova, Ekaterina Tebenkova, T. (2017). Automated Diagnostic Model Based on Heart Tissue Isoline Map Analysis. doi:10.5220/0006518203600366
“Automated Diagnostic Model Based on Heart Tissue Isoline Map Analysis.” (2017) - Author: Olga Senyukova, Danuta Brotikovskaya, Svetlana Gorokhova, Ekaterina Tebenkova