سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Estimation of Heart Failure Patients Medication Adherence through the Utilization of Saliva and Breath Biomarkers and Data Mining Techniques

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.1109/cbms.2017.68

سال انتشار : 2017

نویسنده : Evanthia E. Tripoliti, Theofilos G. Papadopoulos, Georgia S. Karanasiou, Fanis G. Kalatzis, Yorgos Goletsis, Aris Bechlioulis, Silvia Ghimenti, Tommaso Lomonaco, Francesca Bellagambi, Roger Fuoco, Mario Marzilli, Maria Chiara Scali, Katerina K. Naka, Abdelhamid Errachid, Dimitrios I. Fotiadis

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1109/cbms.2017.68},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/cbms.2017.68},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {Evanthia E. Tripoliti, Theofilos G. Papadopoulos, Georgia S. Karanasiou, Fanis G. Kalatzis, Yorgos Goletsis, Aris Bechlioulis, Silvia Ghimenti, Tommaso Lomonaco, Francesca Bellagambi, Roger Fuoco, Mario Marzilli, Maria Chiara Scali, Katerina K. Naka, Abdelhamid Errachid, Dimitrios I. Fotiadis},
  title = {Estimation of Heart Failure Patients Medication Adherence through the Utilization of Saliva and Breath Biomarkers and Data Mining Techniques}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/cbms.2017.68
UR - http://dx.doi.org/10.1109/cbms.2017.68
TI - Estimation of Heart Failure Patients Medication Adherence through the Utilization of Saliva and Breath Biomarkers and Data Mining Techniques
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -Evanthia E. Tripoliti, Theofilos G. Papadopoulos, Georgia S. Karanasiou, Fanis G. Kalatzis, Yorgos Goletsis, Aris Bechlioulis, Silvia Ghimenti, Tommaso Lomonaco, Francesca Bellagambi, Roger Fuoco, Mario Marzilli, Maria Chiara Scali, Katerina K. Naka, Abdelhamid Errachid, Dimitrios I. Fotiadis
Evanthia E. Tripoliti, Theofilos G. Papadopoulos, Georgia S. Karanasiou, Fanis G. Kalatzis, Yorgos Goletsis, Aris Bechlioulis, Silvia Ghimenti, Tommaso Lomonaco, Francesca Bellagambi, Roger Fuoco, Mario Marzilli, Maria Chiara Scali, Katerina K. Naka, Abdelhamid Errachid, Dimitrios I. Fotiadis, T. (2017). Estimation of Heart Failure Patients Medication Adherence through the Utilization of Saliva and Breath Biomarkers and Data Mining Techniques. doi:10.1109/cbms.2017.68
“Estimation of Heart Failure Patients Medication Adherence through the Utilization of Saliva and Breath Biomarkers and Data Mining Techniques.” (2017) - Author: Evanthia E. Tripoliti, Theofilos G. Papadopoulos, Georgia S. Karanasiou, Fanis G. Kalatzis, Yorgos Goletsis, Aris Bechlioulis, Silvia Ghimenti, Tommaso Lomonaco, Francesca Bellagambi, Roger Fuoco, Mario Marzilli, Maria Chiara Scali, Katerina K. Naka, Abdelhamid Errachid, Dimitrios I. Fotiadis