سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : DNA damage responses and p53 in the aging process

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-07-746396

صفحه : blood-2017-07-746396

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hui-Ling Ou, Björn Schumacher

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-07-746396},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-746396},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-07-746396},
  author = {Hui-Ling Ou, Björn Schumacher},
  title = {DNA damage responses and p53 in the aging process}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-07-746396
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-746396
TI - DNA damage responses and p53 in the aging process
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-07-746396
AU -Hui-Ling Ou, Björn Schumacher
Hui-Ling Ou, Björn Schumacher, T. (2017). DNA damage responses and p53 in the aging process. doi:10.1182/blood-2017-07-746396
“DNA damage responses and p53 in the aging process.” (2017) - Author: Hui-Ling Ou, Björn Schumacher, Page: blood-2017-07-746396