سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Blood Pressure Measurement: A Classic of Stress Measurement and Its Role in Technostress Research

ISSN کد : 2195-4968, 2195-4976

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-67431-5_4

صفحه : 25-35

سال انتشار : 2017

نویسنده : Thomas Fischer, Gerhard Halmerbauer, Eva Meyr, René Riedl

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-67431-5_4},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-67431-5_4},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-67431-5_4},
  author = {Thomas Fischer, Gerhard Halmerbauer, Eva Meyr, René Riedl},
  title = {Blood Pressure Measurement: A Classic of Stress Measurement and Its Role in Technostress Research}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-67431-5_4
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-67431-5_4
TI - Blood Pressure Measurement: A Classic of Stress Measurement and Its Role in Technostress Research
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-67431-5_4
AU -Thomas Fischer, Gerhard Halmerbauer, Eva Meyr, René Riedl
Thomas Fischer, Gerhard Halmerbauer, Eva Meyr, René Riedl, T. (2017). Blood Pressure Measurement: A Classic of Stress Measurement and Its Role in Technostress Research. doi:10.1007/978-3-319-67431-5_4
“Blood Pressure Measurement: A Classic of Stress Measurement and Its Role in Technostress Research.” (2017) - Author: Thomas Fischer, Gerhard Halmerbauer, Eva Meyr, René Riedl, Page: 25-35