سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : MODAL FREQUENCIES OF LONG TIBIA BONES: HETEROGENEOUS VS. HOMOGENEOUS MATERIAL CONSIDERATIONS

ISSN کد : 2572-7958

ناشر : ASME International

DOI کد :

10.1115/1.4038448

سال انتشار : 2017

نویسنده : reem Yassine, Mohammad Karim Elham, Samir Mustapha, Ramsey Hamade

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1115/1.4038448},
  url = {http://dx.doi.org/10.1115/1.4038448},
  year = 2017,
  publisher = {ASME International},
  pages = {},
  author = {reem Yassine, Mohammad Karim Elham, Samir Mustapha, Ramsey Hamade},
  title = {MODAL FREQUENCIES OF LONG TIBIA BONES: HETEROGENEOUS VS. HOMOGENEOUS MATERIAL CONSIDERATIONS}
}
TY - DATA
DO - 10.1115/1.4038448
UR - http://dx.doi.org/10.1115/1.4038448
TI - MODAL FREQUENCIES OF LONG TIBIA BONES: HETEROGENEOUS VS. HOMOGENEOUS MATERIAL CONSIDERATIONS
PY - 2017
PB - ASME International
SP - 
AU -reem Yassine, Mohammad Karim Elham, Samir Mustapha, Ramsey Hamade
reem Yassine, Mohammad Karim Elham, Samir Mustapha, Ramsey Hamade, T. (2017). MODAL FREQUENCIES OF LONG TIBIA BONES: HETEROGENEOUS VS. HOMOGENEOUS MATERIAL CONSIDERATIONS. doi:10.1115/1.4038448
“MODAL FREQUENCIES OF LONG TIBIA BONES: HETEROGENEOUS VS. HOMOGENEOUS MATERIAL CONSIDERATIONS.” (2017) - Author: reem Yassine, Mohammad Karim Elham, Samir Mustapha, Ramsey Hamade