سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Extracellular vesicle-mediated transport of non-coding RNAs between stem cells and cancer cells: implications in tumor progression and therapeutic resistance

ISSN کد : 2313-0792

ناشر : AME Publishing Company

DOI کد :

10.21037/sci.2017.10.04

صفحه : 83-83

سال انتشار : 2017

نویسنده : Muhammad Nawaz

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21037/sci.2017.10.04},
  url = {http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.10.04},
  year = 2017,
  publisher = {AME Publishing Company},
  pages = {10.21037/sci.2017.10.04},
  author = {Muhammad Nawaz},
  title = {Extracellular vesicle-mediated transport of non-coding RNAs between stem cells and cancer cells: implications in tumor progression and therapeutic resistance}
}
TY - DATA
DO - 10.21037/sci.2017.10.04
UR - http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.10.04
TI - Extracellular vesicle-mediated transport of non-coding RNAs between stem cells and cancer cells: implications in tumor progression and therapeutic resistance
PY - 2017
PB - AME Publishing Company
SP - 10.21037/sci.2017.10.04
AU -Muhammad Nawaz
Muhammad Nawaz, T. (2017). Extracellular vesicle-mediated transport of non-coding RNAs between stem cells and cancer cells: implications in tumor progression and therapeutic resistance. doi:10.21037/sci.2017.10.04
“Extracellular vesicle-mediated transport of non-coding RNAs between stem cells and cancer cells: implications in tumor progression and therapeutic resistance.” (2017) - Author: Muhammad Nawaz, Page: 83-83