سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Training System Methodology Using ECG Signal

ISSN کد : 1680-0737, 1433-9277

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-7419-6_43

صفحه : 261-265

سال انتشار : 2017

نویسنده : E. Butkeviciute, L. Bikulciene, K. Poderiene

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-7419-6_43},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_43},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-7419-6_43},
  author = {E. Butkeviciute, L. Bikulciene, K. Poderiene},
  title = {Training System Methodology Using ECG Signal}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-7419-6_43
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_43
TI - Training System Methodology Using ECG Signal
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-7419-6_43
AU -E. Butkeviciute, L. Bikulciene, K. Poderiene
E. Butkeviciute, L. Bikulciene, K. Poderiene, T. (2017). Training System Methodology Using ECG Signal. doi:10.1007/978-981-10-7419-6_43
“Training System Methodology Using ECG Signal.” (2017) - Author: E. Butkeviciute, L. Bikulciene, K. Poderiene, Page: 261-265