سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : ECG Signal Dimensionality Reduction-Based Atrial Fibrillation Detection

ISSN کد : 2212-9391, 2212-9413

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-65981-7_14

صفحه : 383-406

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Padmavathi Kora

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-65981-7_14},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-65981-7_14},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-65981-7_14},
  author = {Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Padmavathi Kora},
  title = {ECG Signal Dimensionality Reduction-Based Atrial Fibrillation Detection}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-65981-7_14
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-65981-7_14
TI - ECG Signal Dimensionality Reduction-Based Atrial Fibrillation Detection
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-65981-7_14
AU -Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Padmavathi Kora
Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Padmavathi Kora, T. (2017). ECG Signal Dimensionality Reduction-Based Atrial Fibrillation Detection. doi:10.1007/978-3-319-65981-7_14
“ECG Signal Dimensionality Reduction-Based Atrial Fibrillation Detection.” (2017) - Author: Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Padmavathi Kora, Page: 383-406