سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : ECG Based Myocardial Infarction Detection Using Different Classification Techniques

ISSN کد : 2212-9391, 2212-9413

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-65981-7_3

صفحه : 57-77

سال انتشار : 2017

نویسنده : Padmavathi Kora, Ambika Annavarapu, Surekha Borra

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-65981-7_3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-65981-7_3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-65981-7_3},
  author = {Padmavathi Kora, Ambika Annavarapu, Surekha Borra},
  title = {ECG Based Myocardial Infarction Detection Using Different Classification Techniques}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-65981-7_3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-65981-7_3
TI - ECG Based Myocardial Infarction Detection Using Different Classification Techniques
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-65981-7_3
AU -Padmavathi Kora, Ambika Annavarapu, Surekha Borra
Padmavathi Kora, Ambika Annavarapu, Surekha Borra, T. (2017). ECG Based Myocardial Infarction Detection Using Different Classification Techniques. doi:10.1007/978-3-319-65981-7_3
“ECG Based Myocardial Infarction Detection Using Different Classification Techniques.” (2017) - Author: Padmavathi Kora, Ambika Annavarapu, Surekha Borra, Page: 57-77