سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Medullary vertebral compression in primary hyperparathyroidism

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep279

سال انتشار : 2017

نویسنده : Fedala Saida, Meskine Djamila, Kedad Lamia, Fafa Nadira, Toubal Zakia

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep279},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep279},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Fedala Saida, Meskine Djamila, Kedad Lamia, Fafa Nadira, Toubal Zakia},
  title = {Medullary vertebral compression in primary hyperparathyroidism}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep279
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep279
TI - Medullary vertebral compression in primary hyperparathyroidism
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Fedala Saida, Meskine Djamila, Kedad Lamia, Fafa Nadira, Toubal Zakia
Fedala Saida, Meskine Djamila, Kedad Lamia, Fafa Nadira, Toubal Zakia, T. (2017). Medullary vertebral compression in primary hyperparathyroidism. doi:10.1530/endoabs.49.ep279
“Medullary vertebral compression in primary hyperparathyroidism.” (2017) - Author: Fedala Saida, Meskine Djamila, Kedad Lamia, Fafa Nadira, Toubal Zakia