سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Management with Cinacalcet of non-surgical primary hyperparathyroidism in the elderly.

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep247

سال انتشار : 2017

نویسنده : Juan Marti, Jose Luis Salsamendi, Jon Marti-Ayerdi, LLuis Jordana

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep247},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep247},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Juan Marti, Jose Luis Salsamendi, Jon Marti-Ayerdi, LLuis Jordana},
  title = {Management with Cinacalcet of non-surgical primary hyperparathyroidism in the elderly.}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep247
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep247
TI - Management with Cinacalcet of non-surgical primary hyperparathyroidism in the elderly.
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Juan Marti, Jose Luis Salsamendi, Jon Marti-Ayerdi, LLuis Jordana
Juan Marti, Jose Luis Salsamendi, Jon Marti-Ayerdi, LLuis Jordana, T. (2017). Management with Cinacalcet of non-surgical primary hyperparathyroidism in the elderly.. doi:10.1530/endoabs.49.ep247
“Management with Cinacalcet of non-surgical primary hyperparathyroidism in the elderly..” (2017) - Author: Juan Marti, Jose Luis Salsamendi, Jon Marti-Ayerdi, LLuis Jordana