سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary hyperparathyroidism: elective parathyroidectomy versus conservative management; results of a retrospective cohort study

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep303

سال انتشار : 2017

نویسنده : Melanie Nana, Holly Morgan, Natasha Shrikrishnapalasuriyar, Atul Kalhan

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep303},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep303},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Melanie Nana, Holly Morgan, Natasha Shrikrishnapalasuriyar, Atul Kalhan},
  title = {Primary hyperparathyroidism: elective parathyroidectomy versus conservative management; results of a retrospective cohort study}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep303
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep303
TI - Primary hyperparathyroidism: elective parathyroidectomy versus conservative management; results of a retrospective cohort study
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Melanie Nana, Holly Morgan, Natasha Shrikrishnapalasuriyar, Atul Kalhan
Melanie Nana, Holly Morgan, Natasha Shrikrishnapalasuriyar, Atul Kalhan, T. (2017). Primary hyperparathyroidism: elective parathyroidectomy versus conservative management; results of a retrospective cohort study. doi:10.1530/endoabs.49.ep303
“Primary hyperparathyroidism: elective parathyroidectomy versus conservative management; results of a retrospective cohort study.” (2017) - Author: Melanie Nana, Holly Morgan, Natasha Shrikrishnapalasuriyar, Atul Kalhan