سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Hyperparathyroidism and cardiovascular risk

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep306

سال انتشار : 2017

نویسنده : Daniela Amzar, Melania Balas, Ioana Golu, Mihaela Vlad, Ramona Sandu, Maria Cornianu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep306},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep306},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Daniela Amzar, Melania Balas, Ioana Golu, Mihaela Vlad, Ramona Sandu, Maria Cornianu},
  title = {Hyperparathyroidism and cardiovascular risk}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep306
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep306
TI - Hyperparathyroidism and cardiovascular risk
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Daniela Amzar, Melania Balas, Ioana Golu, Mihaela Vlad, Ramona Sandu, Maria Cornianu
Daniela Amzar, Melania Balas, Ioana Golu, Mihaela Vlad, Ramona Sandu, Maria Cornianu, T. (2017). Hyperparathyroidism and cardiovascular risk. doi:10.1530/endoabs.49.ep306
“Hyperparathyroidism and cardiovascular risk.” (2017) - Author: Daniela Amzar, Melania Balas, Ioana Golu, Mihaela Vlad, Ramona Sandu, Maria Cornianu