سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Primary hyperparathyroidism in a patient with thyroid hormone resistance

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.48.cb1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Isra Ahmed Mohamed, Paul Carroll

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.48.cb1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.cb1},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Isra Ahmed Mohamed, Paul Carroll},
  title = {Primary hyperparathyroidism in a patient with thyroid hormone resistance}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.48.cb1
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.48.cb1
TI - Primary hyperparathyroidism in a patient with thyroid hormone resistance
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Isra Ahmed Mohamed, Paul Carroll
Isra Ahmed Mohamed, Paul Carroll, T. (2017). Primary hyperparathyroidism in a patient with thyroid hormone resistance. doi:10.1530/endoabs.48.cb1
“Primary hyperparathyroidism in a patient with thyroid hormone resistance.” (2017) - Author: Isra Ahmed Mohamed, Paul Carroll