سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Gitelman syndrome and primary hyperparathyroidism - a rare association

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep251

سال انتشار : 2017

نویسنده : Teresa Rego, Fernando Fonseca, Ana Agapito

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep251},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep251},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Teresa Rego, Fernando Fonseca, Ana Agapito},
  title = {Gitelman syndrome and primary hyperparathyroidism - a rare association}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep251
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep251
TI - Gitelman syndrome and primary hyperparathyroidism - a rare association
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Teresa Rego, Fernando Fonseca, Ana Agapito
Teresa Rego, Fernando Fonseca, Ana Agapito, T. (2017). Gitelman syndrome and primary hyperparathyroidism - a rare association. doi:10.1530/endoabs.49.ep251
“Gitelman syndrome and primary hyperparathyroidism - a rare association.” (2017) - Author: Teresa Rego, Fernando Fonseca, Ana Agapito